Małżeństwo

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1601 )

FORMALNOŚCI MAŁŻEŃSKIE:

Zachęcamy, aby w sprawach przygotowania do sakramentu małżeństwa zgłaszać się do kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania – poniedziałek – 16.00. – 17.30., czwartek – 16.00. – 17.30.,  sobota – 9.00. – 10.30.

W uroczystości i święta kancelaria nieczynna.

Protokół spisuje się najpóźniej pięć miesięcy przed ustaloną datą ślubu, przedstawiając wszystkie wymagane dokumenty. UWAGA! Protokół sporządzany jest poza godzinami pracy kancelarii. Ma to na celu dostosowanie przedmałżeńskich czynności formalno-prawnych do czasowych możliwości narzeczonych, jak i usprawnienie pracy kancelarii. Dlatego na spisanie protokołu należy się umówić z konkretnym księdzem podczas zwykłej wizyty w kancelarii w wyżej podanych dniach.

Termin ślubu można zarezerwować kilka-kilkanaście miesięcy wcześniej.

W przypadku rezerwacji z wyprzedzeniem co najmniej sześciu miesięcy, protokół należy spisać 5 miesięcy przed ślubem przedstawiając dokument USC, metrykę chrztu i dowód tożsamości.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

  • Do ślubu konkordatowego – dokument z USC stwierdzający stan wolny i brak przeszkód do zawarcia małżeństwa (w 3 egz.). Jest on ważny sześć miesiące od daty wystawienia i musi obejmować datę ślubu.
  • Jeżeli będzie to tylko ślub kościelny – świadectwo zawartego wcześniej kontraktu cywilnego.
  • Metryki chrztu (jeśli był on udzielony poza tutejszą parafią) z adnotacją o bierzmowaniu. Są one ważne sześć miesięcy.
  • Dowody tożsamości
  • Zaświadczenia o ukończonych naukach przedmałżeńskich (należy dostarczyć najpóźniej cztery miesiące przed ślubem).
  •  Indeks katechizacji lub świadectwo szkolne z ostatniej klasy nauki religii.
  • Świadkowie ślubu mają być osobami pełnoletnimi. Do protokołu przedślubnego należy podać ich imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania.
  • Narzeczeni, spośród których żadne nie mieszka aktualnie w tutejszej parafii zobowiązani są przeprowadzić czynności kanoniczno-duszpasterskie potrzebne do sakramentu małżeństwa w parafii aktualnego zamieszkania jednego z narzeczonych. Wówczas małżeństwo może być błogosławione tylko na podstawie wystawionej przez parafię narzeczonej lub narzeczonego licencji do asystowania przy zawarciu małżeństwa.
  • W ostatnim tygodniu przed ślubem spotkanie w kancelarii parafialnej z księdzem w celu omówienia liturgii Sakarmentu Małżeństwa, a dopiero później z Panem Kościelnym i Panem Organistą.