Chrzest

 

Sprawia, że rodzimy się dla
życia nadprzyrodzonego
i czyni nas spadkobiercami nieba

Owoce chrztu lub łaski chrzcielnej są bardzo bogatą rzeczywistością. Obejmują one:

  • odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych,
  • narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa i świątynią Ducha Świętego,
  • ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa.

 

CHRZEST DZIECI

W naszej parafii sakrament chrztu św. dzieci sprawowany jest w czasie mszy św. w I-szą niedzielę każdego miesiąca o godz. 13.15.

Dziecko do chrztu powinni zgłosić rodzice (przynajmniej jedno z nich).

Zgłaszając dziecko należy przedstawić:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • dane rodziców dziecka (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki)
  • data i miejsce zawarcia sakramentu małżeństwa lub związku cywilnego (jeśli został zawarty)
  • zaświadczenia chrzestnych z parafii zamieszkania o tym, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami (jeśli chrzestni mieszkają poza parafią Najświętszego Salwatora); do godności ojca lub matki chrzestnej nie mogą być dopuszczone osoby niewierzące lub żyjące w związkach niesakramentalnych; muszą być ochrzczone, bierzmowane oraz mieć dyspozycję do sakramentalnej spowiedzi oraz przyjęcia komunii św.
  • pozwolenie na chrzest – jeśli miejsce zamieszkania dziecka znajduje się poza parafią Najświętszego Salwatora

Mając na uwadze wagę sakramentu chrztu i dobre jego przeżycie, rodzice dziecka i rodzice chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w katechezie chrzcielnej, w poniedziałek poprzedzający niedziele chrzcielną, o godz. 18.45, w kościele sióstr Norbertanek.

Zobacz terminy:  katechezy chrzcielne