Naprawa krzyża na kościele Najświętszego Salwatora cz. 2

Przywrócenie zabytkowej materii Krzyża oraz monet pochodzących z wieży Kościoła pw. Najświętszego Salwatora – część 2

Zabytkowy metalowy krzyż został poddany szeregowi czynności konserwacyjnych. Pierwszą z nich było przeprowadzenie stratygrafii poszczególnych elementów, z których został wykonany krzyż. Na podstawie przeprowadzonych badań udało się z dużym prawdopodobieństwem ustalić pierwotny kolor krzyża, który po zaakceptowaniu przez przedstawicieli Małopolskiego Konserwatora Zabytków oraz Parafii zostanie wykorzystany podczas wykończenia. Bezpośrednio po zakończeniu stratygrafii przy wykorzystaniu metody strumieniowo-ściernej (piaskowania) przystąpiono do usunięcia wszystkich nawarstwień, zarówno związanych z poszczególnymi warstwami farb jak i  produktami korozji. Kolejnym etapem prac było przeprowadzenie szczegółowej ekspertyzy stanu zachowania wszystkich elementów krzyża oraz wykonanie dokładnych pomiarów jego geometrii, mających na celu określenie pierwotnego kształtu i wymiarów górnej i dolnej części belki pionowej, zniszczonych na skutek uderzenia pioruna. Prace dotyczyły górnego ramienia oraz zaawansowanej korozji galwanicznej oraz dolnego mocowania belki pionowej. Zdjęcie wszystkich niezbędnych wymiarów przy zachowaniu dokładności pomiaru na poziomie 0,01 mm możliwe było dzięki zastosowaniu skanera, a założenia dotyczące wymiarów pierwotnych uszkodzonych elementów zostały poprawnie zweryfikowane przy wykorzystaniu modelowania komputerowego w środowisku Sztucznych Sieci Neuronowych.

Widok krzyża z uszkodzonym – przechylonym górną częścią belki pionowej – po lewej stronie oraz przywróconą symetrią górnej części belki pionowej względem dolnej oraz odtworzonym dolnym elementem mocowania belki pionowej.   

Niezwłocznie po zakończeniu ww. czynności przystąpiono do zabezpieczenia oczyszczonej powierzchni krzyża warstwą farby podkładowej z zawartością cynku, pozwalającej na całkowite wyeliminowanie pojawienia się jakichkolwiek ognisk korozji mogących uszkodzić wyjątkowo dobrej jakości materiał w postaci drobnoziarnistej miękkiej stali ferrytyczno-perlitycznej, z którego zostały wykonane wszystkie jego elementy.

W przypadku znalezionych w „kapsule czasu” metalowych monet, przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych zostały one skierowane do weryfikacji autentyczności, która jest przeprowadzona przez eksperta w zakresie numizmatyki, jednocześnie wieloletniego pracownika Narodowego Banku Polskiego.

Widok zabytkowych metalowych monet znalezionych w kapsule czasu krzyża, przekazanych do oceny autentyczności.  

Dr Paweł Knapik